Một số hàm static hữu ích trong lập trình C#

Mã giảm giá AZDIGI

Một số hàm static dưới đây là mình tổng hợp được và chia sẻ với các bạn để thuận tiện hơn trong việc lập trình, không riêng gì Asp.net C# mà cả ngôn n...

Những quyển sách học PHP hay nhất 2017
8 câu danh ngôn khởi nghiệp và làm giàu
Download theme WordPress Venedor WooCommerce free

Một số hàm static dưới đây là mình tổng hợp được và chia sẻ với các bạn để thuận tiện hơn trong việc lập trình, không riêng gì Asp.net C# mà cả ngôn ngữ lập trình C# nói chung. Tùy theo trường hợp cần thiết, các bạn có thể áp dụng vào bất cứ đâu mình thích.

//Add css
public static void AddCss(string path, Page page)
{
  Literal cssFile = new Literal() { Text = @"<link href=""" + page.ResolveUrl(path) + @""" type=""text/css"" rel=""stylesheet"" />" };
  page.Header.Controls.Add(cssFile);
}
 
//Add js
public static void AddJs(string path, Page page)
{
  LiteralControl jsFile = new LiteralControl("<script type='text/javascript' src='" + path + "'></script>");
  page.Header.Controls.Add(jsFile);
}
 
//Lấy số ngẫu nhiên
public static int RandomNumber(int min, int max)
{
  Random random = new Random(); return random.Next(1, 1000);
}
 
//Lấy ngày giờ tại Server
public static DateTime GetServerDateTime()
{
  return DateTime.Now.ToUniversalTime().AddHours(7);
}
 
//Mã hóa thành chuỗi MD5
public static string EncryptMD5(string sToEncrypt)
{
  System.Text.UTF8Encoding ue = new System.Text.UTF8Encoding();
  byte[] bytes = ue.GetBytes(sToEncrypt);
 
  // encrypt bytes
  System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider md5 = new System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider();
  byte[] hashBytes = md5.ComputeHash(bytes);
 
  // Convert the encrypted bytes back to a string (base 16)
  string hashString = "";
 
  for (int i = 0; i < hashBytes.Length; i++)
  {
    hashString += Convert.ToString(hashBytes[i], 16).PadLeft(2, '0');
  }
 
  return hashString.PadLeft(32, '0');
}
 
//Chuẩn hóa chuỗi ký tự số
public static string StandardNumber(string num)
{
  num = num.Replace("`", "");
  num = num.Replace("-", "");
  num = num.Replace("=", "");
  num = num.Replace("~", "");
  num = num.Replace("!", "");
  num = num.Replace("@", "");
  num = num.Replace("#", "");
  num = num.Replace("$", "");
  num = num.Replace("%", "");
  num = num.Replace("^", "");
  num = num.Replace("&", "");
  num = num.Replace("*", "");
  num = num.Replace("(", "");
  num = num.Replace(")", "");
  num = num.Replace("_", "");
  num = num.Replace("+", "");
  num = num.Replace("[", "");
  num = num.Replace("]", "");
  num = num.Replace(";", "");
  num = num.Replace("'", "");
  num = num.Replace(",", "");
  num = num.Replace(".", "");
  num = num.Replace("/", "");
  num = num.Replace("{", "");
  num = num.Replace("}", "");
  num = num.Replace(":", "");
  num = num.Replace("<", "");
  num = num.Replace(">", "");
  num = num.Replace("?", "");
  return num;
}
 
//Chuẩn hóa chuỗi ký tự bảo mật
public static string StandardString(string sContent)
{
  sContent = sContent.Trim();
  sContent = sContent.Replace("<", "");
  sContent = sContent.Replace(">", "");
  sContent = sContent.Replace("crack", "*****");
  sContent = sContent.Replace("key", "***");
  sContent = sContent.Replace("<td>", "");
  sContent = sContent.Replace("</td>", "");
  sContent = sContent.Replace("<tr>", "");
  sContent = sContent.Replace("</tr>", "");
  sContent = sContent.Replace("<table>", "");
  sContent = sContent.Replace("</table>", "");
  sContent = sContent.Replace("<script", "");
  sContent = sContent.Replace("</script>", "");
 
  sContent = sContent.Replace("OR", "");
  sContent = sContent.Replace("ALTER", "");
  sContent = sContent.Replace("DROP", "");
  return sContent;
}
 
//Thay thế chữ cái có dấu thành không dấu
public static string RemapInternationalCharToAscii(char c)
{
  string s = c.ToString();
  Regex regex = new Regex("\\p{IsCombiningDiacriticalMarks}+");
  string temp = s.Normalize(NormalizationForm.FormD);
  return regex.Replace(temp, String.Empty).Replace('\u0111', 'd').Replace('\u0110', 'D');
}
 
//Ghi lại Url thân thiện
public static string RewriteUrlFriendly(string title)
{
  if (title == null) return "";
 
  const int maxlen = 80;
  int len = title.Length;
  bool prevdash = false;
  var sb = new StringBuilder(len);
  char c;
 
  for (int i = 0; i < len; i++)
  {
    c = title[i];
    if ((c >= 'a' && c <= 'z') || (c >= '0' && c <= '9'))
    {
      sb.Append(c);
      prevdash = false;
    }
    else if (c >= 'A' && c <= 'Z')
    {
      // tricky way to convert to lowercase
      sb.Append((char)(c | 64));
      prevdash = false;
    }
    else if (c == ' ' || c == ',' || c == '.' || c == '/' ||
      c == '\\' || c == '-' || c == '_' || c == '=')
    {
      if (!prevdash && sb.Length > 0)
      {
        sb.Append('-');
        prevdash = true;
      }
    }
    else if ((int)c >= 128)
    {
      int prevlen = sb.Length;
      sb.Append(RemapInternationalCharToAscii(c));
      if (prevlen != sb.Length) prevdash = false;
    }
    if (i == maxlen) break;
  }
 
  if (prevdash)
    return sb.ToString().Substring(0, sb.Length - 1);
  else
    return sb.ToString();
}
 
//Viết lại chuỗi với ký tự in hoa đầu tiên
public static string UpcaseFistChar(string s)
{
  // Check for empty string.
  if (string.IsNullOrEmpty(s))
  {
    return string.Empty;
  }
  // Return char and concat substring.
  return char.ToUpper(s[0]) + s.Substring(1);
}
 
//Kiểm tra chuỗi chỉ chứa ký tự số int64
public static bool IsNumericInt64(string num)
{
  long n;
  return Int64.TryParse(num, out n);
}
 
//Kiểm tra chuỗi chỉ chứa ký tự số int32
public static bool IsNumericInt32(string num)
{
  int n;
  return Int32.TryParse(num, out n);
}
 
//Phát hiện và gắn Url trong chuỗi ký tự
public static string DetectUrlText(string text)
{
  var textDetect = Regex.Replace(text, @"((http|ftp|https):\/\/[\w\-_]+(\.[\w\-_]+)+([\w\-\.,@?^=%&amp;:/~\+#]*[\w\-\@?^=%&amp;/~\+#])?)", "<a target='_blank' href='$1'>$1</a>");
  return textDetect;
}

Chúc các bạn thành công!

Chia sẻ bài viết với:

COMMENTS

WORDPRESS: 0
Sunwah PearlHồ Tràm CoastarCoastar Hồ TràmCoastar EstatesKhu dân cư Nguyễn BìnhKDC Nguyễn BìnhDự án Nguyễn BìnhNam Việt ÁNine SouthĐất Hòa XuânĐất nền Hòa XuânDat Hoa XuanDat nen Hoa Xuan