Home Lập trình C# Tổng hợp các hàm xử lý chuỗi trong lập trình C#

Tổng hợp các hàm xử lý chuỗi trong lập trình C#

7 min read
0
0
1,099
C Sharp - C#

Tổng hợp các hàm xử lý chuỗi trong lập trình C#. Một số hàm thông dụng về cách xử lý chuỗi linh hoạt hơn trong lập trình C#

 

1.  Khai báo chuỗi: c#

string str ,str1,str2; // khai báo danh sách chuỗi
str="hàm xử lý, xữ lý chuỗi c#"; //gán giá trị chuỗi
str1="xử lý chuỗi 1";
str2="xử lý chuỗi 2";

 

2. Lấy chiều dài chuỗi: 

str.Length

 

3. So sánh 2 chuỗi:

String.Compare(str1, str2, true)

So sánh hai chuỗi không phân biệt hoa thường, str1 bằng, nhỏ hơn, lớn hơn str2

VD: Kiểm tra xem 2 chuỗi có giống nhau hay không

if (String.Compare(str1, str2, true) == 0)
{
    Console.Write("Giống nhau, không phân biệt hoa thường");
}
else if (String.Compare(str1, str2, true) < 0)
{
    Console.Write("str1 nhỏ hơn str2, không phân biệt hoa thường");
}
String.Compare(str1, str2, false)

Giống như trên, nhưng phân biệt chữ hoa và chữ thường.

 

4. Kiểm tra sự tồn tại của chuỗi 1 (Str1) trong chuỗi 2 (Str2): 

Str1.Contains(Str2)

 

5. Tìm vị trí hiển thị của chuỗi:

Str1.IndexOf("chuỗi")

Hàm trả về vị trí xuất hiện đầu tiên của ký tự “chuỗi” trong Str1.
Trả về -1 nếu trong Str1 không có ký tự “chuỗi”.

 

6. Tìm vị trí xuất hiện cuối cùng của chuỗi:

Str1.LastIndexOf("chuỗi")

Hàm trả về vị trí xuất hiện cuối cùng của ký tự “chuỗi” trong Str1.
Trả về -1 nếu trong Str1 không có ký tự “chuỗi”.

 

7. Kiểm tra xem chuỗi 1 (Str1) có bắt bầu bằng ký tự trong chuỗi 2 (Str2) không:

Str1.StartsWith(Str2)

 

8. Thay thế chuỗi:

Str = Str.Replace(",",".")

Thay thế dấu ‘,’ thành dấu ‘.’ trong chuỗi Str.

Str = Str.Replace("xử lý","hàm chuỗi")

Thay thế chuỗi ‘xử lý’ thành chuỗi ”hàm chuỗi’ trong chuỗi Str.

 

9. Cắt chuỗi con:

Str1 = Str.SubString(2)

Tạo chuỗi con từ chuỗi Str bắt đầu từ vị trí 2 đến hết.

Str1 = Str.Substring(0,6)

Cắt chuỗi từ vị trí đầu tiên(vị trí 0) đến vị trí số 6,  kết quả là ‘hàm xử’.

 

10. Tách chuỗi:

.Split

Vd:

//tách trong chuỗi str trên khi gặp ký tự ‘,’

string[] arrListStr = str.Split(',');

//kết quả

arrListStr[0] = 'hàm xử lý' và arrListStr[1]='xữ lý chuỗi c#'

Hoặc:

//tách trong chuỗi str trên khi gặp ký tự ‘,’

string[] arrListStr = str.Split(new char[] { ',' });

//kết quả

arrListStr[0]='hàm xử lý' và arrListStr[1]='xữ lý chuỗi c#'

 

11. Chuyển chữ hoa sang chữ thường và ngược lại:

Str = Str.Trim()

Cắt hết khoảng trắng ở đầu và cuối chuỗi

Str = Str.TrimLeft()

Cắt hết khoảng trắng ở đầu chuỗi

Str = Str.TrimRight()

Cắt hết khoảng trắng ở cuối chuỗi

 

13. Xóa chuỗi:

Str1.Remove(1)

Xóa chuỗi Str1 từ vị trí 1 đến hết.

Str.Remove(1,5)

Xóa 1 chuỗi con trong Str1 có chiều dài là 5. Từ vị trí 1 đến vị trí 5

 

Chúc các bạn thành công!

Tham khảo

  • Xử lý chuỗi SQL

    Tổng hợp một số hàm xử lý chuỗi hữu ích trong SQL

    Có lẽ các bạn cũng đã từng xây dựng nên cơ sở dữ liệu của một dự án nào đó với các dòng lệ…
Load More Related Articles
Load More By Dong
Load More In C#