Tổng hợp một số Function tạo mã tự động tăng trong SQL

Mã giảm giá AZDIGI

Trong quá trình thiết kế Cơ sở dữ liệu, để lưu trữ, chúng ta sẽ cần dùng đến những mã tự động tăng để việc quản lý được dễ dàng hơn. Không chỉ vậy, các mã tự động tăng luôn có một ý nghĩa riêng mà khi đọc mã chúng ta có thể hiểu hết một dòng dữ liệu theo mã đó...

Sửa lỗi không kích hoạt được Plugin Revolution Slider trong WordPress
Chia sẻ theme WordPress Venedor WooCommerce
Code website đa ngôn ngữ (Multi Language) trong ASP.NET C#

Trong quá trình thiết kế Cơ sở dữ liệu, để lưu trữ, chúng ta sẽ cần dùng đến những mã tự động tăng để việc quản lý được dễ dàng hơn. Không chỉ vậy, các mã tự động tăng trong SQL luôn có một ý nghĩa riêng mà khi đọc mã chúng ta có thể hiểu hết một dòng dữ liệu theo mã đó.

1. Kiểu chữ cái trước và số sau: “KH001 > KH002 > … > KH999”

Function:

CREATE FUNCTION AUTO_IDKH()
RETURNS VARCHAR(5)
AS
BEGIN
	DECLARE @ID VARCHAR(5)
	IF (SELECT COUNT(MAKH) FROM KHACHHANG) = 0
		SET @ID = '0'
	ELSE
		SELECT @ID = MAX(RIGHT(MAKH, 3)) FROM KHACHHANG
		SELECT @ID = CASE
			WHEN @ID >= 0 and @ID < 9 THEN 'KH00' + CONVERT(CHAR, CONVERT(INT, @ID) + 1)
			WHEN @ID >= 9 THEN 'KH0' + CONVERT(CHAR, CONVERT(INT, @ID) + 1)
		END
	RETURN @ID
END

Sử dụng: Thiết lập mặc định hàm DBO.AUTO_IDKH() cho trường MAKH

CREATE TABLE KHACHHANG(
	MAKH CHAR(5) PRIMARY KEY CONSTRAINT IDKH DEFAULT DBO.AUTO_IDKH(),
	HOTEN NVARCHAR(50) NOT NULL,
	SDT VARCHAR(11) NULL,
	DIACHI NVARCHAR(100) NULL,
	EMAIL VARCHAR(50) NULL
)

Các bạn có thể tăng chiều dài mã bằng cách khai báo tăng chiều dài của MAKH và thêm nhiều nhánh CASE hơn.

2. Kiểu chỉ bao gồm chữ cái: AAAA > AAAB > … > ZZZZZ

Function:

CREATE FUNCTION TAOMAVE(@BEFORECODE CHAR(6))---65->90
RETURNS CHAR(6)
AS
BEGIN
	DECLARE @ONE AS SMALLINT, @TWO SMALLINT, @THREE SMALLINT, @FOUR SMALLINT, @FIVE SMALLINT, @SIX SMALLINT
	DECLARE @MAVE CHAR(6)
	SELECT @ONE=ASCII(LEFT(@BEFORECODE,1))
	SELECT @TWO=ASCII(SUBSTRING(@BEFORECODE,2,1))
	SELECT @THREE=ASCII(SUBSTRING(@BEFORECODE,3,1))
	SELECT @FOUR=ASCII(SUBSTRING(@BEFORECODE,4,1))
	SELECT @FIVE=ASCII(SUBSTRING(@BEFORECODE,5,1))
	SELECT @SIX=ASCII(RIGHT(@BEFORECODE,1))
	IF @SIX<90
		SELECT @SIX=@SIX+1
	ELSE
		BEGIN
			SELECT @SIX=65
			IF @FIVE<90
				SELECT @FIVE=@FIVE+1
			ELSE
				BEGIN
					SELECT @FIVE=65
					IF @FOUR<90
						SELECT @FOUR=@FOUR+1
					ELSE
						BEGIN
							SELECT @FOUR=65
							IF @THREE<90
								SELECT @THREE=@THREE+1
							ELSE
								BEGIN
									SELECT @THREE=65
									IF @TWO<90
										SELECT @TWO=@TWO+1
									ELSE
										BEGIN
											SELECT @TWO=65
											IF @ONE<90
												SELECT @ONE=@ONE+1
											ELSE
												RETURN NULL
										END				
								END			
						END		
				END	
		END
	SELECT @MAVE=CHAR(@ONE)+CHAR(@TWO)+CHAR(@THREE)+CHAR(@FOUR)+CHAR(@FIVE)+CHAR(@SIX)
	RETURN @MAVE
END

Sử dụng: Có thể gọi trong Procedure hoặc từ ứng dụng kết nối với Cơ sở dữ liệu

3. Kiểu Ngày Tháng Năm + Chữ cái + Số tự động tăng: 01012001DV00001 > 02012001DV00002

Function:

CREATE FUNCTION auto_iddv()
RETURNS VARCHAR(15)
AS
BEGIN
	DECLARE @id VARCHAR(15)
	IF (SELECT COUNT(MaDV) FROM DATVE) = 0
		SET @id = '0'
	ELSE
		SELECT @id = MAX(RIGHT(MaDV, 5)) FROM DATVE
		SELECT @id = CASE
			WHEN @id = 99999 THEN CONVERT(VARCHAR,GETDATE(),112) + 'DV00001'
			WHEN @id >= 0 and @id < 9 THEN CONVERT(VARCHAR,GETDATE(),112) + 'DV0000' + CONVERT(CHAR, CONVERT(INT, @id) + 1)
			WHEN @id >= 9 THEN CONVERT(VARCHAR,GETDATE(),112) + 'DV000' + CONVERT(CHAR, CONVERT(INT, @id) + 1)
			WHEN @id >= 99 THEN CONVERT(VARCHAR,GETDATE(),112) + 'DV00' + CONVERT(CHAR, CONVERT(INT, @id) + 1)
			WHEN @id >= 999 THEN CONVERT(VARCHAR,GETDATE(),112) + 'DV0' + CONVERT(CHAR, CONVERT(INT, @id) + 1)
			WHEN @id >= 9999 THEN CONVERT(VARCHAR,GETDATE(),112) + 'DV' + CONVERT(CHAR, CONVERT(INT, @id) + 1)
		END
	RETURN @id
END

Sử dụng: Các bạn sử dụng tương tự như Kiểu 1

Mình đang tiếp tục cập nhật tiếp một số Funtion hữu ích khác… Theo dõi nhé các bạn!

COMMENTS

WORDPRESS: 2
 • comment-avatar
  nguyên 6 tháng

  Alo admin để hàm AUTO_IDKH() trong Defaulvalueorbiling của col ID(nvarchar) thì chỉ thêm được 1 bản ghi đầu tiên có ID =KH0012 còn các bản ghi sau toàn ID là dbo.AUTO_IDKH()
  Thank

  • comment-avatar

   Thường thì ID thì bạn không nên để NVARCHAR nhé. Hàm AUTO_IDKH() chỉ hoạt động với khai báo kiểu VARCHAR, thì kiểu khai báo ID của bạn phải cùng kểu với hàm, nếu không cùng kiểu hàm sẽ không hoạt động được nha 🙂

 • Sunwah PearlHồ Tràm CoastarCoastar Hồ TràmCoastar EstatesKhu dân cư Nguyễn BìnhKDC Nguyễn BìnhDự án Nguyễn BìnhNam Việt ÁNine SouthĐất Hòa XuânĐất nền Hòa XuânDat Hoa XuanDat nen Hoa Xuan