Home Web design Css Tạo hiệu ứng các quả cầu Giáng sinh Noel lung linh cho website

Tạo hiệu ứng các quả cầu Giáng sinh Noel lung linh cho website

46 min read
0
0
435
Tạo hiệu ứng các quả cầu Giáng sinh Noel lung linh cho website

Mỗi dịp Noel đến, bạn muốn trang trí website của mình thật lung linh và ấm áp, hãy tham khảo cách tạo hiệu ứng các quả cầu Giáng sinh Noel lung linh sau đây nhé.

Chuẩn bị:

  • Thư viện jQuery: jQuery CDN
  • Hình ảnh: bạn có thể dowload code demo có kèm hình ảnh ở cuối bài viết

Phần code HTML bạn nên đặt ở trên đầu website của bạn, sau thẻ <body>, còn code CSS và JavaScript thì bạn có thể viết trực tiếp vào trang hoặc viết trong file css và js rồi gọi vào.

Code HTML:

<div class="b-page_newyear">
<div class="b-page__content">
<i class="b-head-decor">
<i class="b-head-decor__inner b-head-decor__inner_n1">
<div class="b-ball b-ball_n1 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n2 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n3 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n4 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n5 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n6 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n7 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n8 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n9 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i1"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i2"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i3"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i4"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i5"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i6"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
</i>
<i class="b-head-decor__inner b-head-decor__inner_n2">
<div class="b-ball b-ball_n1 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n2 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n3 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n4 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n5 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n6 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n7 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n8 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n9 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i1"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i2"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i3"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i4"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i5"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i6"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
</i>
<i class="b-head-decor__inner b-head-decor__inner_n3">
<div class="b-ball b-ball_n1 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n2 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n3 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n4 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n5 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n6 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n7 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n8 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n9 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i1"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i2"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i3"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i4"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i5"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i6"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
</i>
<i class="b-head-decor__inner b-head-decor__inner_n4">
<div class="b-ball b-ball_n1 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n2 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n3 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n4 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n5 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n6 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n7 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n8 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n9 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i1"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i2"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i3"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i4"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i5"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i6"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
</i>
<i class="b-head-decor__inner b-head-decor__inner_n5">
<div class="b-ball b-ball_n1 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n2 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n3 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n4 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n5 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n6 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n7 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n8 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n9 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i1"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i2"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i3"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i4"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i5"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i6"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
</i>
<i class="b-head-decor__inner b-head-decor__inner_n6">
<div class="b-ball b-ball_n1 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n2 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n3 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n4 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n5 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n6 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n7 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n8 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n9 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i1"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i2"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i3"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i4"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i5"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i6"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
</i>
<i class="b-head-decor__inner b-head-decor__inner_n7">
<div class="b-ball b-ball_n1 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n2 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n3 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n4 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n5 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n6 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n7 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n8 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_n9 b-ball_bounce"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i1"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i2"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i3"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i4"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i5"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
<div class="b-ball b-ball_i6"><div class="b-ball__right"></div><div class="b-ball__i"></div></div>
</i>
</i>
</div>
</div>

Code CSS:

.b-page_newyear { margin-bottom: -85px; }
.b-page__content{min-height:160px}
.b-head-decor{display:none}
.b-page_newyear .b-head-decor{
 position:absolute;
 top: -10px;
 left:0;
 display:block;
 height:115px;
 width:100%;
 overflow:hidden;
 background:url(images/b-head-decor_newyear.png) repeat-x 0 0;
}
.b-page_newyear .b-head-decor__inner{position:absolute;top:0;left:0;height:115px;display:block;width:373px}
.b-page_newyear .b-head-decor::before{content:'';display:block;position:absolute;top:-115px;left:0;z-index:3;height:115px;display:block;width:100%;box-shadow:0 15px 30px rgba(0,0,0,0.75)}
.b-page_newyear .b-head-decor__inner_n2{left:373px}
.b-page_newyear .b-head-decor__inner_n3{left:746px}
.b-page_newyear .b-head-decor__inner_n4{left:1119px}
.b-page_newyear .b-head-decor__inner_n5{left:1492px}
.b-page_newyear .b-head-decor__inner_n6{left:1865px}
.b-page_newyear .b-head-decor__inner_n7{left:2238px}

.b-ball{position:absolute}
.b-ball_n1{top:0;left:3px;width:59px;height:83px}
.b-ball_n2{top:-19px;left:51px;width:55px;height:70px}
.b-ball_n3{top:9px;left:88px;width:49px;height:67px}
.b-ball_n4{top:0;left:133px;width:57px;height:102px}
.b-ball_n5{top:0;left:166px;width:49px;height:57px}
.b-ball_n6{top:6px;left:200px;width:54px;height:70px}
.b-ball_n7{top:0;left:240px;width:56px;height:67px}
.b-ball_n8{top:0;left:283px;width:54px;height:53px}
.b-ball_n9{top:10px;left:321px;width:49px;height:66px}
.b-ball_n1 .b-ball__i{background:url(images/b-ball_n1.png) no-repeat}
.b-ball_n2 .b-ball__i{background:url(images/b-ball_n2.png) no-repeat}
.b-ball_n3 .b-ball__i{background:url(images/b-ball_n3.png) no-repeat}
.b-ball_n4 .b-ball__i{background:url(images/b-ball_n4.png) no-repeat}
.b-ball_n5 .b-ball__i{background:url(images/b-ball_n5.png) no-repeat}
.b-ball_n6 .b-ball__i{background:url(images/b-ball_n6.png) no-repeat}
.b-ball_n7 .b-ball__i{background:url(images/b-ball_n7.png) no-repeat}
.b-ball_n8 .b-ball__i{background:url(images/b-ball_n8.png) no-repeat}
.b-ball_n9 .b-ball__i{background:url(images/b-ball_n9.png) no-repeat}
.b-ball_i1 .b-ball__i{background:url(images/b-ball_i1.png) no-repeat}
.b-ball_i2 .b-ball__i{background:url(images/b-ball_i2.png) no-repeat}
.b-ball_i3 .b-ball__i{background:url(images/b-ball_i3.png) no-repeat}
.b-ball_i4 .b-ball__i{background:url(images/b-ball_i4.png) no-repeat}
.b-ball_i5 .b-ball__i{background:url(images/b-ball_i5.png) no-repeat}
.b-ball_i6 .b-ball__i{background:url(images/b-ball_i6.png) no-repeat}
.b-ball_i1{top:0;left:0;width:25px;height:71px}
.b-ball_i2{top:0;left:25px;width:61px;height:27px}
.b-ball_i3{top:0;left:176px;width:29px;height:31px}
.b-ball_i4{top:0;left:205px;width:50px;height:51px}
.b-ball_i5{top:0;left:289px;width:78px;height:28px}
.b-ball_i6{top:0;left:367px;width:6px;height:69px}
.b-ball__i{
position:absolute;
width:100%;
height:100%;
-webkit-transform-origin:50% 0;
-moz-transform-origin:50% 0;
-o-transform-origin:50% 0;
transform-origin:50% 0;
-webkit-transition:all .3s ease-in-out;
-moz-transition:all .3s ease-in-out;
-o-transition:all .3s ease-in-out;
transition:all .3s ease-in-out;
pointer-events:none
}
.b-ball_bounce .b-ball__right{position:absolute;top:0;right:0;left:50%;bottom:0;z-index:9}
.b-ball_bounce:hover .b-ball__right{display:none}
.b-ball_bounce .b-ball__right:hover{left:0;display:block!important}
.b-ball_bounce.bounce>.b-ball__i{-webkit-transform:rotate(-9deg);-moz-transform:rotate(-9deg);-o-transform:rotate(-9deg);transform:rotate(-9deg)}
.b-ball_bounce .b-ball__right.bounce+.b-ball__i{-webkit-transform:rotate(9deg);-moz-transform:rotate(9deg);-o-transform:rotate(9deg);transform:rotate(9deg)}
.b-ball_bounce.bounce1>.b-ball__i{-webkit-transform:rotate(6deg);-moz-transform:rotate(6deg);-o-transform:rotate(6deg);transform:rotate(6deg)}
.b-ball_bounce .b-ball__right.bounce1+.b-ball__i{-webkit-transform:rotate(-6deg);-moz-transform:rotate(-6deg);-o-transform:rotate(-6deg);transform:rotate(-6deg)}
.b-ball_bounce.bounce2>.b-ball__i{-webkit-transform:rotate(-3deg);-moz-transform:rotate(-3deg);-o-transform:rotate(-3deg);transform:rotate(-3deg)}
.b-ball_bounce .b-ball__right.bounce2+.b-ball__i{-webkit-transform:rotate(3deg);-moz-transform:rotate(3deg);-o-transform:rotate(3deg);transform:rotate(3deg)}
.b-ball_bounce.bounce3>.b-ball__i{-webkit-transform:rotate(1.5deg);-moz-transform:rotate(1.5deg);-o-transform:rotate(1.5deg);transform:rotate(1.5deg)}
.b-ball_bounce .b-ball__right.bounce3+.b-ball__i{-webkit-transform:rotate(-1.5deg);-moz-transform:rotate(-1.5deg);-o-transform:rotate(-1.5deg);transform:rotate(-1.5deg)}
@media (max-width: 960px) {
.b-page_newyear { margin-bottom: -85px; }
}

Code JavaScript:

jQuery(function () {
 var d = function () {};
 jQuery(document).delegate(".b-ball_bounce", "mouseenter", function () {
 b(this);
 m(this)
 }).delegate(".b-ball_bounce .b-ball__right", "mouseenter", function (i) {
 i.stopPropagation();
 b(this);
 m(this)
 });

 var g = 36;

 function b(n) {
 if (n.className.indexOf("b-ball__right") > -1) {
 n = n.parentNode
 }
 var i = /b-ball_n(\d+)/.exec(n.className);
 var j = /b-head-decor__inner_n(\d+)/.exec(n.parentNode.className);
 if (i && j) {
 i = parseInt(i[1], 10) - 1;
 j = parseInt(j[1], 10) - 1;
 d((i + j * 9) % g)
 }
 }
 function m(j) {
 var i = jQuery(j);
 if (j.className.indexOf(" bounce") > -1) {
 return
 }
 i.addClass("bounce");

 function n() {
 i.removeClass("bounce").addClass("bounce1");

 function o() {
 i.removeClass("bounce1").addClass("bounce2");

 function p() {
 i.removeClass("bounce2").addClass("bounce3");

 function q() {
 i.removeClass("bounce3")
 }
 setTimeout(q, 300)
 }
 setTimeout(p, 300)
 }
 setTimeout(o, 300)
 }
 setTimeout(n, 300)
 }
});
jQuery('a.page-scroll').bind('click', function(event) {
 var $anchor = jQuery(this);
 jQuery('html, body').stop().animate({
 scrollTop: (jQuery($anchor.attr('href')).offset().top - 50)
 }, 1250, 'easeInOutExpo');
 event.preventDefault();
});

Sau khi thực hiện như trên, các bạn sẽ được hiệu ứng như trên header của blog này, chúc các bạn thành công!

View demo Download source

via MyThemeShop

Load More In Css

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *