Gửi mail với PHPMailer và Lỗi Username and Password not accepted khi tạo Mail Server với Swiftmailer. Đầu tiên mình xin giới thiệu cách gửi mail trên localhost  – trích izwebz.com Có…