Subscribe Now

Trending News

Bài viết

ASP.NET, C#, Lập trình

Một số hàm static hữu ích trong lập trình C#

Một số hàm static hữu ích trong lập trình C#

Một số hàm static dưới đây là mình tổng hợp được và chia sẻ với các bạn để thuận tiện hơn trong việc lập trình, không riêng gì ASP.NET C# mà cả ngôn ngữ lập trình C# nói chung. Tùy theo trường hợp cần thiết, các bạn có thể áp dụng vào bất cứ đâu mình thích.

//Add css
public static void AddCss(string path, Page page)
{
  Literal cssFile = new Literal() { Text = @"<link href=""" + page.ResolveUrl(path) + @""" type=""text/css"" rel=""stylesheet"" />" };
  page.Header.Controls.Add(cssFile);
}
 
//Add js
public static void AddJs(string path, Page page)
{
  LiteralControl jsFile = new LiteralControl("<script type='text/javascript' src='" + path + "'></script>");
  page.Header.Controls.Add(jsFile);
}
 
//Lấy số ngẫu nhiên
public static int RandomNumber(int min, int max)
{
  Random random = new Random(); return random.Next(1, 1000);
}
 
//Lấy ngày giờ tại Server
public static DateTime GetServerDateTime()
{
  return DateTime.Now.ToUniversalTime().AddHours(7);
}
 
//Mã hóa thành chuỗi MD5
public static string EncryptMD5(string sToEncrypt)
{
  System.Text.UTF8Encoding ue = new System.Text.UTF8Encoding();
  byte[] bytes = ue.GetBytes(sToEncrypt);
 
  // encrypt bytes
  System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider md5 = new System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider();
  byte[] hashBytes = md5.ComputeHash(bytes);
 
  // Convert the encrypted bytes back to a string (base 16)
  string hashString = "";
 
  for (int i = 0; i < hashBytes.Length; i++)
  {
    hashString += Convert.ToString(hashBytes[i], 16).PadLeft(2, '0');
  }
 
  return hashString.PadLeft(32, '0');
}
 
//Chuẩn hóa chuỗi ký tự số
public static string StandardNumber(string num)
{
  num = num.Replace("`", "");
  num = num.Replace("-", "");
  num = num.Replace("=", "");
  num = num.Replace("~", "");
  num = num.Replace("!", "");
  num = num.Replace("@", "");
  num = num.Replace("#", "");
  num = num.Replace("$", "");
  num = num.Replace("%", "");
  num = num.Replace("^", "");
  num = num.Replace("&", "");
  num = num.Replace("*", "");
  num = num.Replace("(", "");
  num = num.Replace(")", "");
  num = num.Replace("_", "");
  num = num.Replace("+", "");
  num = num.Replace("[", "");
  num = num.Replace("]", "");
  num = num.Replace(";", "");
  num = num.Replace("'", "");
  num = num.Replace(",", "");
  num = num.Replace(".", "");
  num = num.Replace("/", "");
  num = num.Replace("{", "");
  num = num.Replace("}", "");
  num = num.Replace(":", "");
  num = num.Replace("<", "");
  num = num.Replace(">", "");
  num = num.Replace("?", "");
  return num;
}
 
//Chuẩn hóa chuỗi ký tự bảo mật
public static string StandardString(string sContent)
{
  sContent = sContent.Trim();
  sContent = sContent.Replace("<", "");
  sContent = sContent.Replace(">", "");
  sContent = sContent.Replace("crack", "*****");
  sContent = sContent.Replace("key", "***");
  sContent = sContent.Replace("<td>", "");
  sContent = sContent.Replace("</td>", "");
  sContent = sContent.Replace("<tr>", "");
  sContent = sContent.Replace("</tr>", "");
  sContent = sContent.Replace("<table>", "");
  sContent = sContent.Replace("</table>", "");
  sContent = sContent.Replace("<script", "");
  sContent = sContent.Replace("</script>", "");
 
  sContent = sContent.Replace("OR", "");
  sContent = sContent.Replace("ALTER", "");
  sContent = sContent.Replace("DROP", "");
  return sContent;
}
 
//Thay thế chữ cái có dấu thành không dấu
public static string RemapInternationalCharToAscii(char c)
{
  string s = c.ToString();
  Regex regex = new Regex("\\p{IsCombiningDiacriticalMarks}+");
  string temp = s.Normalize(NormalizationForm.FormD);
  return regex.Replace(temp, String.Empty).Replace('\u0111', 'd').Replace('\u0110', 'D');
}
 
//Ghi lại Url thân thiện
public static string RewriteUrlFriendly(string title)
{
  if (title == null) return "";
 
  const int maxlen = 80;
  int len = title.Length;
  bool prevdash = false;
  var sb = new StringBuilder(len);
  char c;
 
  for (int i = 0; i < len; i++)
  {
    c = title[i];
    if ((c >= 'a' && c <= 'z') || (c >= '0' && c <= '9'))
    {
      sb.Append(c);
      prevdash = false;
    }
    else if (c >= 'A' && c <= 'Z')
    {
      // tricky way to convert to lowercase
      sb.Append((char)(c | 64));
      prevdash = false;
    }
    else if (c == ' ' || c == ',' || c == '.' || c == '/' ||
      c == '\\' || c == '-' || c == '_' || c == '=')
    {
      if (!prevdash && sb.Length > 0)
      {
        sb.Append('-');
        prevdash = true;
      }
    }
    else if ((int)c >= 128)
    {
      int prevlen = sb.Length;
      sb.Append(RemapInternationalCharToAscii(c));
      if (prevlen != sb.Length) prevdash = false;
    }
    if (i == maxlen) break;
  }
 
  if (prevdash)
    return sb.ToString().Substring(0, sb.Length - 1);
  else
    return sb.ToString();
}
 
//Viết lại chuỗi với ký tự in hoa đầu tiên
public static string UpcaseFistChar(string s)
{
  // Check for empty string.
  if (string.IsNullOrEmpty(s))
  {
    return string.Empty;
  }
  // Return char and concat substring.
  return char.ToUpper(s[0]) + s.Substring(1);
}
 
//Kiểm tra chuỗi chỉ chứa ký tự số int64
public static bool IsNumericInt64(string num)
{
  long n;
  return Int64.TryParse(num, out n);
}
 
//Kiểm tra chuỗi chỉ chứa ký tự số int32
public static bool IsNumericInt32(string num)
{
  int n;
  return Int32.TryParse(num, out n);
}
 
//Phát hiện và gắn Url trong chuỗi ký tự
public static string DetectUrlText(string text)
{
  var textDetect = Regex.Replace(text, @"((http|ftp|https):\/\/[\w\-_]+(\.[\w\-_]+)+([\w\-\.,@?^=%&amp;:/~\+#]*[\w\-\@?^=%&amp;/~\+#])?)", "<a target='_blank' href='$1'>$1</a>");
  return textDetect;
}

Chúc các bạn thành công!

Tổng hợp Khuyến mãi, Coupon Dediserve 2020 (Special)

Bài viết liên quan

Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận