Tổng hợp các hàm xử lý chuỗi trong lập trình C#. Một số hàm thông dụng về cách xử lý chuỗi linh hoạt hơn trong lập trình C#

 

1.  Khai báo chuỗi: c#

string str ,str1,str2; // khai báo danh sách chuỗi
str="hàm xử lý, xữ lý chuỗi c#"; //gán giá trị chuỗi
str1="xử lý chuỗi 1";
str2="xử lý chuỗi 2";

 

2. Lấy chiều dài chuỗi: 

str.Length

 

3. So sánh 2 chuỗi:

String.Compare(str1, str2, true)

So sánh hai chuỗi không phân biệt hoa thường, str1 bằng, nhỏ hơn, lớn hơn str2

VD: Kiểm tra xem 2 chuỗi có giống nhau hay không

if (String.Compare(str1, str2, true) == 0)
{
    Console.Write("Giống nhau, không phân biệt hoa thường");
}
else if (String.Compare(str1, str2, true) < 0)
{
    Console.Write("str1 nhỏ hơn str2, không phân biệt hoa thường");
}
String.Compare(str1, str2, false)

Giống như trên, nhưng phân biệt chữ hoa và chữ thường.

 

4. Kiểm tra sự tồn tại của chuỗi 1 (Str1) trong chuỗi 2 (Str2): 

Str1.Contains(Str2)

 

5. Tìm vị trí hiển thị của chuỗi:

Str1.IndexOf("chuỗi")

Hàm trả về vị trí xuất hiện đầu tiên của ký tự “chuỗi” trong Str1.
Trả về -1 nếu trong Str1 không có ký tự “chuỗi”.

 

6. Tìm vị trí xuất hiện cuối cùng của chuỗi:

Str1.LastIndexOf("chuỗi")

Hàm trả về vị trí xuất hiện cuối cùng của ký tự “chuỗi” trong Str1.
Trả về -1 nếu trong Str1 không có ký tự “chuỗi”.

 

7. Kiểm tra xem chuỗi 1 (Str1) có bắt bầu bằng ký tự trong chuỗi 2 (Str2) không:

Str1.StartsWith(Str2)

 

8. Thay thế chuỗi:

Str = Str.Replace(",",".")

Thay thế dấu ‘,’ thành dấu ‘.’ trong chuỗi Str.

Str = Str.Replace("xử lý","hàm chuỗi")

Thay thế chuỗi ‘xử lý’ thành chuỗi ”hàm chuỗi’ trong chuỗi Str.

 

9. Cắt chuỗi con:

Str1 = Str.SubString(2)

Tạo chuỗi con từ chuỗi Str bắt đầu từ vị trí 2 đến hết.

Str1 = Str.Substring(0,6)

Cắt chuỗi từ vị trí đầu tiên(vị trí 0) đến vị trí số 6,  kết quả là ‘hàm xử’.

 

10. Tách chuỗi:

.Split

Vd:

//tách trong chuỗi str trên khi gặp ký tự ‘,’

string[] arrListStr = str.Split(',');

//kết quả

arrListStr[0] = 'hàm xử lý' và arrListStr[1]='xữ lý chuỗi c#'

Hoặc:

//tách trong chuỗi str trên khi gặp ký tự ‘,’

string[] arrListStr = str.Split(new char[] { ',' });

//kết quả

arrListStr[0]='hàm xử lý' và arrListStr[1]='xữ lý chuỗi c#'

 

11. Chuyển chữ hoa sang chữ thường và ngược lại:

Str = Str.Trim()

Cắt hết khoảng trắng ở đầu và cuối chuỗi

Str = Str.TrimLeft()

Cắt hết khoảng trắng ở đầu chuỗi

Str = Str.TrimRight()

Cắt hết khoảng trắng ở cuối chuỗi

 

13. Xóa chuỗi:

Str1.Remove(1)

Xóa chuỗi Str1 từ vị trí 1 đến hết.

Str.Remove(1,5)

Xóa 1 chuỗi con trong Str1 có chiều dài là 5. Từ vị trí 1 đến vị trí 5

 

Chúc các bạn thành công!