Home Web design Css 42 Thư viện, Tools và Frameworks Css tuyệt vời cho Web design

42 Thư viện, Tools và Frameworks Css tuyệt vời cho Web design

7 min read
0
0
180
42 Thư viện, Tools và Frameworks Css tuyệt vời

CSS Libraries

1. Imagehover.css – Thư viện CSS cho image hover.
Imagehover.css scaleable lighweight image hover CSS library

 

2. Diffee Checker – Đối chiếu đồ họa nhanh chóng với CSS blend modes.

Diffee Checker Instant visual diffing with CSS blend modes

 

3. CSS Image Filters – Tập hợp nhiều hướng dẫn, thư viện và công cụ.

CSS Image Filters - A collection of tutorials, libraries and tools

 

4. StarWarsIntro.css – Thư viện CSS dùng để tái hiện Intro Crawl của Star Wars.

StarWarsIntro.css CSS Library Recreating tar Wars Intro Crawl

 

5. EQCSS – CSS extension cho element queries.

 

6. Tootik – Thư viện CSS Tooltip.
Tootik pure CSS Tooltip library

 

7. Hamburgers – Tập hợp icons hamburger CSS động của Jonathan Suh.
Hamburgers A collection of tasty CSS-animated hamburger icons

 

8. Balloon.css – tooltips đơn giản hoàn toàn bằng CSS bởi Claudio Holanda.
Balloon.css Simple tooltips made of pure CSS

 

9. CSSGram – Thư viện nhỏ gọn, mô phỏng Instagram filter bằng CSS filters & blend modes.
CSSGram library recreating Instagram filters CSS filters blend modes

 

10. CSSCO – Màng lọc ảnh làm từ CSS, lấy ý tưởng từ VSCO và CSSgram.
CSSCO Photographic filters made with CSS

 

11. PostCSS.parts – catalog PostCSS plugins, tìm kiếm được.
PostCSS.parts searchable catalog of PostCSS plugins

 

12. voxel.css – voxel library CSS 3D, mới và nhẹ.
voxel lightweight 3D CSS voxel library

 

CSS Tools

13. stylelint –CSS linter hiện đại, mạnh mẽ, giúp bạn thực thi các quy ước chung và tránh lỗi.
stylelint mighty modern CSS linter enforce consistent conventions avoid errors

 

14. CSS Purge – Tiếp kiệm bộ nhớ web.
"

 

15. cssnano – modular minifier dựa theo PostCSS ecosystem.

 

16. WAIT! Animate – Cách tính toán phần trăm CSS animation keyframe thật đơn giản.
WAIT Animate calculate CSS animation keyframe percentages

 

17. MaintainableCSS – Phương tiện dùng để viết CSS theo module, mở rộng được, dễ bảo dưỡng.
MaintainableCSS approach writing modular scalable maintainable CSS

 

18. Responsive Image Breakpoints Generator Bởi Cloudinary.
Responsive Image Breakpoints Generator

 

19. Brand-Colors – Tập hợp hơn 400 Brand Colors (SCSS, Less, Sass, Stylus & CSS).

 

20. A Practical CSS Cheat Sheet Bởi Toptal Developers.
Practical CSS Cheat Sheet

 

Styleguide Tools & Resources

21. Styleguide – Tài nguyên giúp tạo styleguides sống động, dễ dàng hơn.
Styleguide resource that makes creating living styleguides much easier

 

22. Atomic Docs – Front-end style guide generator và SASS component manager.Atomic Docs front-end style guide generator SASS component manager

 

23. Styleguide Toolbox – Tập hợp templates, UI kits, tools & generators.
Styleguide Toolbox A collection of templates UI kits tools generators

 

Responsive Email & Newsletter Frameworks

24. Foundation for Emails 2.
Foundation for Emails 2 was released last week

 

25. MJML – framework duy nhất đơn giản hóa quá trình tạo respnsive email.
MJML framework that makes responsive-email easy

 

Flexbox Tools & Frameworks

26. Flex Layout Attribute (FLA) – CSS Flexbox layout helper.
Flex Layout Attribute FLA CSS Flexbox layout helper

 

27. Grd – CSS grid framework gọn nhẹ (chỉ 512 bytes) sử dụng Flexbox.
Grd lightweight 512 bytes CSS grid framework using Flexbox

 

28. Flexbox Grid – Grid System Based dựa trên Display Property flex.
Flexbox Grid Grid System Based flex Display Property

 

29. Bulma – CSS framework hiện đại, dựa trên Flexbox.
Bulma modern CSS framework Flexbox

 

30. Flexbox Playground – Công cụ hữu ích giúp tìm hiểu và xây dựng Flexbox layouts.

 

31. Flexbox Patterns – Xây dựng user interfaces tuyệt đẹp với CSS flexbox.
Flexbox Patterns Build awesome user interfaces with CSS

 

32. Flexbox Editor – Web-based editor tạo flexbox layouts.
Flexbox Editor web-based generating layouts

 

CSS Web Layout Frameworks

33. Driveway – CSS masonry layout aid.
Driveway pure CSS masonry layout aid

 

34. Bricklayer – Thư viện grid layout phân tầng tương tự Pinterest, gọn nhẹ và độc lập.
Bricklayer lightweight independent Pinterest-like cascading grid layout library

 

35. Simple Grid – CSS grid cho website, đơn giản, gọn nhẹ, tương tác cao.
Simple Grid responsive light imple CSS grid website

 

36. BlazeCSS – CSS framework theo module, nguồn mở giúp xây dựng website nhanh hơn.
BlazeCSS Open source modular CSS framework building websites quickly

 

37. Vital CSS Framework – Minimally invasive CSS framework cho nhiều ứng dụng web hiện nay.
Vital CSS Framework minimally invasive CSS framework for modern web apps

 

38. Aleut.css – web framework mạnh mẽ, chú trọng vào hiệu năng và khả năng mở rộng.
Aleut css powerful web framework designed with scalability and performance

 

39. Picnic CSS – Thư viện CSS cho project một khởi đầu thuận lợi.

 

40. Wing – CSS Framework mới, gọn nhẹ.

 

41. RichCSS Framework – “Beautiful, DRY, Clean and Reusable CSS”.
RichCSS Framework Beautiful DRY Clean Reusable CSS

 

 

 

42. Materialize – CSS Framework dựa trên Material Design.
Materialize CSS Framework Material Design

Chia sẻ: Hongkiat.com

Load More In Css

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *