Home Web design JavaScript Khám phá những cải tiến của phiên bản mới Javascript ES6

Khám phá những cải tiến của phiên bản mới Javascript ES6

8 min read
0
0
103
Khám phá những cải tiến của phiên bản mới Javascript ES6

Phiên bản JavaScript hiện tại chúng ta đang sử dụng dựa trên chuẩn ECMAScript 5 (ES5). Hiện tại, JavaScript được sử dụng ngày càng nhiều, từ front-end cho đến back-end, điều này đòi hỏi một sự cải tiến trong JavaScript. Và đó cũng chính là lý do chuẩn ECMAScript 6 (ES6) – Javascript ES6 ra đời, cung cấp 1 số tính năng mới cho JavaScript, đồng thời giúp code trở nên tường minh và dễ viết hơn.

Khám phá những cải tiến của phiên bản mới Javascript ES6
Khám phá những cải tiến của phiên bản mới Javascript ES6

Và sau đây là một số cải tiến từ Javascript ES6.

1. Xử lý chuỗi:

ES6 đã có một xử lý tốt hơn giữa dấu nháy đơn và dấu nháy kép , hỗ trợ được chuỗi xuống dòng và có thể truyền tham số vào trong chuỗi.

Với ES5:

var name = "C";
var result = "Hello " + name + ", your is \"Mad\" and Crazy";
var multiline = "How to \n become \n a programmer?";

Với ES6:

var name = "C";
var result = 'Hello ${name}, your is "Mad" and Crazy';
var multiline = 'How to
  become
  a programmer?';

2. Có thể gán giá trị default cho tham số:

Ở phiên bản này, Javascript đã có thể sử dụng các giá trị mặc định cho tham số truyền vào các hàm như những ngôn ngữ lập trình khác như C++, C#.

function f(x, y=12) {
  // y = 12 nếu không truyền giá trị cho nó (hoặc truyền undefined)
  return x + y;
}
f(3) == 15

3. Truyền tham số mà không cần xác định số lượng:

Chúng ta cũng có thể ném nguyên 1 mảng đối tượng vào hàm, các phần tử của mảng sẽ được tự động truyền vào các tham số của hàm đó.

function f(x, y, z) {
 return x + y + z;
}
// Pass each elem of array as argument
f(...[1,2,3]) == 6

5. Bổ sung thêm từ khóa let và const:

Giờ đây trong js chúng ta đã có thể khai báo hằng số, với giá trị không thay đổi được.

const x = 10;
x = 5; // Lỗi

Và let cũng là một dạng khai báo biến giống như var, tuy nhiên, biến được định nghĩa bằng từ khoá let có phạm vi truy cập khép kín trong khối lệnh chứa nó.

function testLet() {
  // a *không* truy cập được tại đây
  for( let a = 0; a < 5; a++ ) {
    // a chỉ truy cập được trong này
  };
  // a *không* truy cập được tại đây
};
 
function testVar() {
  // b truy cập *được* tại đây
  for( var b = 0; b < 5; b++ ) {
    // b truy cập được ở tất cả mọi nơi trong hàm testVar()
  };
  // b truy cập *được* tại đây
};

7. Javascript ES6 đã hỗ trợ module:

// lib/math.js
export function sum(x, y) {
 return x + y;
}
export var pi = 3.141593;
 
// app.js
import * as math from "lib/math";
alert("2π = " + math.sum(math.pi, math.pi));
 
// otherApp.js
import {sum, pi} from "lib/math";
alert("2π = " + sum(pi, pi));

8. Class kế thừa:

Trong ES6, các kiểu dữ liệu sẵn có như Array, Date, các DOM Elements có thể được kế thừa bởi các class mới.

class Shape {
  constructor (id, x, y) {
    this.id = id
    this.move(x, y)
  }
  move (x, y) {
    this.x = x
    this.y = y
  }
}
 
class Rectangle extends Shape {
  constructor (id, x, y, width, height) {
    super(id, x, y)
    this.width = width
    this.height = height
  }
}
 
class Circle extends Shape {
  constructor (id, x, y, radius) {
    super(id, x, y)
    this.radius = radius
  }
}

Ngoài ra. Javascript ES6 vẫn còn nhiều cải tiến khác, các bạn có thể đọc thêm tại http://es6-features.org/

via thuyvk.com

Load More In JavaScript

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *